To borgermøder om Godsbaneterrænet på en uge

19.08.2021
  • præsentation under borgermødet
Godsbaneterrænet er i høring. Vi takker for jeres input, som vi nu tager med i vores høringssvar.

Ifm. med den aktuelle høring om Godsbaneterrænet afholdt vi sidste uge to borgermøder, det ene online – det andet fysisk i området.

Med møderne var det vigtigt for os, at Vesterbros beboere fik mulighed for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål til høringsmaterialet, og at vi kunne få jeres input med til vores eget høringssvar.

Vi takker alle deltagere ved begge møder, for den gode dialog og de relevante input.

Du finder powerpoint fra borgermøderne nederst på siden.

Send også gerne dit eget høringssvar inden den 30. august, hvor der er deadline. Se mere om høringen og hvordan du afgiver dit høringssvar via følgende link: https://blivhoert.kk.dk/hoering/godsbaneterraenet

Hvad drejer høringen sig om

Kommuneplan 19 er det officielle dokument, der på nuværende tidspunkt definerer rammerne for den kommende byudvikling af Jernbanebyen. Her fastlægges de overordnede mål for kommende boliger, erhverv og grønne områder, ligesom det er besluttet, at der i udviklingen af området skal bygges videre på de eksisterende kvaliteter og tages hensyn til de mange bevaringsværdige ejendomme.

I COBEs helhedsplan arbejdes der med en anden bebyggelsesprocent i området ud mod Kalvebod Brygge end defineret i kommuneplan 19. Bl.a. derfor ønsker kommunen at ændre i helhedsplanen for området, hvilket kræver en for-høring ud over den planlagte høring i forbindelse med startredegørelsen i starten 2022.

Yderligere ønsker kommunen at ændre områdets status til transformationsområde, som gør det muligt at planlægge støjfølsom anvendelse (fx boliger) hvor der er op til 5 dB mere støj på facaden end den normalt tilladte støjgrænse for virksomhedsstøj. Det er især støjen fra Metroselskabets klargøringscenter, der giver begrænsninger for, hvad der kan placeres tæt på.

Fokus i høringen

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremsat følgende punkter, hvor de gerne vil have input fra borgere og interessenter:

  • Hvilke bygningstyper vil passe i det nye byområde og hvor kan eventuelle højhuse placeres i området?
  • Hvordan kan Godsbaneterrænets forbindelser med den omkringliggende by styrkes?
  • Hvor bør der planlægges for grønne arealer på Godsbaneterrænet og hvad skal de indeholde?
  • Hvordan kombineres en bymæssig bebyggelsestæthed med ønsket om en særlig grøn og attraktiv bydel?

Fokus i høringen er altså grønne områder, boligtyper, højhuse og forbindelser den omkringliggende by.

Det forventes, at høringen kan have betydning for følgende: fastlæggelse af bebyggelsesprocenter, muligheden for højhuse, samt mulighed for at udlægge området som transformationsområde i forhold til virksomhedsstøj fra Metroens klargøringscenter.

Videre proces

Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på vores høringssvar, som vi sender afsted inden høringsfristen 30. august.

Resultatet af høringen vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget sammen med indstilling om startredegørelse i starten af 2022. Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapporter forventes fremlagt ultimo 2022, og endelig vedtagelse forventes at kunne ske medio 2023.

Læs Kommuneplan 19 her: https://www.kp19.kk.dk/

Læs COBEs vinderforslag her https://issuu.com/frejaejendomme/docs/cobe_mappe

Læs mere om vores arbejde med Jernbanebyen her: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/vester-remisepark-godsbaneterraenet-otto-busses-vej-jernbanebyen