Vi kæmper for grønne arealer og forbindelser til omkringliggende by

30.08.2021
  • Oversigt over Jernbanebyen
    www.jernbanebyen.dk
Vi har afsendt vores høringssvar vedr. den forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet.

Som lokaludvalg har vi de sidste mange år fulgte udviklingen på Godsbaneterrænnet nøje, da området er det sidste af Vesterbros store områder, der står overfor udvikling. Vi kunne derfor med glæde konstatere, at der med Kommuneplan 19 blev lagt op til mange gode takter, når det gjaldt grønne og rekreative områder, alternative boformer, bevaring af kulturarv og bilfri byområder. Der håber vi stadig står ved magt.

Derfor har den netop afsluttede høring været særlig vigtigt for os, da det er nu, det skal prøves, om politikerne ved rådhuset står ved deres ord i kommuneplan 19, eller om der kan rykkes ved de gode intentioner.

Vi har i forbindelse med høringen afholdt to borgermøder, og det har været vigtigt for os at tage input herfra med os i vores høringssvar.

Følgende er hovedpunkterne i vores høringssvar:

Fokus på grønne områder

Vesterbro er i underskud når det gælder grønne områder. Derfor har det hele tiden været et centralt punkt for os, at det grønne bliver en væsentlig del af det nye byområde ved Godsbaneterrænet. COBEs vinderforslag ser meget grønt ud på papiret, men nærstuderer man planerne, er vi bange for, at Jernbanebyen, selv med et krav om en park på 9-12 hektar, bliver en begrønnet bydel og ikke det fyrtårn for en grøn bydel, som kommuneplanen forudsætter. Vi understreger igen Vesterbros behov for et stort grønt og rekreativt områder, dudover de planlagte fodboldbaner, som der også er et stort behov for at få anlagt.

Højhuse og bebyggelsesprocenter

Hvis der skal bygges højhuse, bør det ske tæt på trafikeret vej, eks. ved Fisketorvet, hvor der allerede er bygget. I forbindelse med planlægningen af bebygget areal har vi bemærket, at der etableres 4 store parkeringshuse, der – så vidt vi er oplyst - ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Det mener vi ikke er en reel måde at behandle emnet på, da en fastsat grænse for bebyggelsesprocent netop har til formål at sikre en fornuftig fordeling mellem bebygget områder og de nødvendige friarealer.

Forbindelser til den omkringliggende by

Opgaven med at få skabt ordentlige forbindelser ind og ud af området er en af de store udfordringer, som skal løses. Udover den eksisterende tilkørsel ved Fisketorvet bør der anlægges endnu en tilkørselsvej – men ikke gennemkørselsvej – fra Sydhavnens station. Og der bør sikres en øst-vest cykelforbindelse, der binder Godsbanearealet sammen med de omliggende bydele. Tunnelen, der i dag fører ind i området fra Enghavevej, er ikke stor nok, og bør enten suppleres med endnu en tunnel eller udbygges. Dertil har vi fra start foreslået en broforbindelse, der går over Ingerslevgade og banelegemet. Vi mener, at man i næste budgetperiode bør afsætte midler til at finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt og tekniks muligt.

Tidlig planlægning af adgangsveje, lokalt erhvervsliv og offentlige institutioner

Belært af byudvikling i andre områder påpeger vi vigtigheden af, at de rekreative arealer i lighed med adgangsveje bør planlægges tidligt i processen og udbygges som noget af det første, således at beboerne og de besøgende ikke skal vente i årevis på at kunne gøre brug af områderne. Ligeledes bør institutioner og butikker kommer med fra start, så at områdets beboere ikke er nødsagede til at skulle pendle ud af området for daglige behov.

Bilfri by

Vi støtter klart ambitionen om at skabe en delvist bilfri by. Der er dog behov for at finde gode innovative løsninger på de dilemmaer, som den delvist bilfri by kan skabe. Her tænker vi på varelevering og ærindekørsel til erhverv og institutioner.

Læs mere om høringens indhold og vores to borgermøder her