Vision

Med bydelsplanen Bæredygtigt Vesterbro ønsker vi plads til mere grønt, plads til gode rammer for fællesskaber og plads til et styrket fundament for naboskab og samhørighed imellem borgere, brugere og aktører på Vesterbro.

Bæredygtigt Vesterbro

I april 2022 tiltrådte vi som ny samling i Vesterbro Lokaludvalg. Vi har siden arbejdet med en tematiseret bydelsplan, som udgør fundamentet for vores arbejde de kommende år, og som løbende vil blive justeret og tilpasset.

Vesterbro Lokaludvalgs arbejde er organiseret gennem tre forskellige og åbne fagudvalg, som hver især har budt ind med initiativer, der tilsammen arbejder mod et mere balanceret Vesterbro – et Bæredygtigt Vesterbro til glæde og gavn for nuboende og kommende borgere, for brugere, for aktører og for erhvervslivet i bydelen.

Bydelsplanen har overskriften "Bæredygtigt Vesterbro". Men kan man overhovedet i dag benytte et begreb fra 80érne om den udvikling af Vesterbro, som Lokaludvalget vil arbejde for? Ja, det mener vi godt at vi kan, for bæredygtighedsbegrebet er måske nu mere påtrængende at bringe i spil i vores bydel end nogensinde før. Det skyldes først og fremmest at frem mod 2031, forventes Vesterbros befolkning at vokse med 38 procent eller rundt regnet 16.350 flere borgere i forhold til 2021. Det er en markant højere befolkningstilvækst end for hele København, hvor der forventes en befolkningstilvækst på 11 procent frem mod 2031. Hvis vi ikke udvikler vores bydel eftertænksomt, regenerativt og menneskevenligt, så kan vokseværket sætte vores bydel under pres. Både i forhold til miljø- og klima, i forhold til at sikre gode rammer for kultur- og fritidsliv, og ikke mindst i forhold sameksistensen brugere, borgere, aktører og erhvervsliv imellem. Kort sagt vil vi arbejde for et Vesterbro i balance med plads til grønt, plads til fællesskaber og plads til alle på Vesterbro.  
  

Plads til det grønne

Vesterbro er den bydel i København, der har den laveste andel grønne områder. 5 procent af Vesterbro består af offentlige tilgængelige grønne områder, hvor det for hele København er 26 procent. På Vesterbro er der 4 kvadratmeter grønt pr. borger. Dette er markant lavere end for hele København, hvor der er 33 kvadratmeter grønne områder pr. borger.

Samtidig viser den trafikmodel, som vi i Lokaludvalget har fået udarbejdet, at vejtrafikken på Vesterbro vil stige med 33% fra 2017 til 2035. Denne stigning er væsentlig højere end den generelle stigning i København, som er på 24 procent.

Vi ser med bekymring på prognoserne som betyder, at Vesterbro står overfor stadig mere indskrænkede muligheder for at kunne ånde. Det skal vi gøre noget ved, og der er derfor behov for, at Vesterbro går sammen om en grønnere og mere miljø- og klimavenlig udvikling af bydelen.

Plads til fællesskaber

Bæredygtigt Vesterbro handler også om hvordan vi som en voksende bydel kan styrke fællesskaberne på Vesterbro. Som katalysator herfor ønsker vi at fremme lokalt engagement og medejerskab og rum til selv at skabe mødesteder og mangfoldige fællesskaber – ikke mindst for bydelens unge. Vesterbro har stærke aktører på kultur- og fritidsområdet, og vi vil synliggøre og understøtte deres muligheder for at tage initiativ til og drive aktiviteter på Vesterbro. Vores arbejde i Lokaludvalget ligger dermed for en stor del i at skabe gode understøttende rammer for aktører i selv at drive indsatser, bidrage som samarbejdspartner og skabe netværk på tværs. 

Plads til alle

Endelig handler Bæredygtigt Vesterbro om sameksistensen i bydelen. Vesterbro huser både Den Åbne Stofscene og tilbud som Mændenes Hjem, men f.eks. også den “gennemsnitlige” københavner med tryg social baggrund, og ønske om at realisere sig selv med familie og karriere.
Med udgangspunkt i forskellene mellem disse borgergrupper, vil vi i Vesterbro Lokaludvalg fortsat arbejde for, hvordan vi som borgere og brugere af Vesterbro, kan samarbejde om at leve side om side med hinanden.
 

Vores vigtigste opgave lige nu

Temaet "Bæredygtigt Vesterbro" gælder i høj grad også i den kommende udvikling af Godsbaneterrænet, også kaldet Jernbanebyen – en hidtil gemt del af Vesterbro på hele 36,5 hektar, hjemsted for DSBs Centralværksted i små 120 år. Det skal nu være en integreret del af København med boliger til 8.000 borgere og alt hvad der hører til - forhåbentlig.

Lokalplanprocessen er lige nu på sit højeste. Den offentlige høring finder sted her i efteråret 2023 og den endelige politiske vedtagelse af rammerne for byudviklingen sker formentlig i starten af 2024 – en beslutning som skal holde i mange år, da udviklingen af området kan strække sig mere end 10 år ud i fremtiden. 

Lokaludvalget har haft snuden i jernbanesporet siden 2010 og vedvarende engageret sig og bydelens borgere og aktører i områdets udvikling og mulighederne for dér at skabe nogle af tilbud og muligheder, som bydelen og hele byen savner, ikke mindst grønne områder og plads til at udfolde sig i fritidslivet. Vores engagement bunder også i, at meget er glemt og overset i den hektiske byudvikling, København har været igennem i de seneste årtier. Det må simpelthen kunne gøres bedre.

Der er nok at se til. Forbindelser til og fra området. Trafik. Parker og byrum. Biodiversitet. Skole. Idrætshaller. Kulturcenter. Fodboldbaner. Plejehjem. Skæve boliger. Værkstedsmiljøer. Nye boligformer og boliger til at betale. Bevaring og nænsomt genbrug af de gamle industribygninger, der er udpeget som national kulturarv. Med meget mere. Ja, der bliver nok at se til – også med hensyn til (midlertidige) aktiviteter, som kan udfolde sig og sætte frø, som kan gro op sammen med det nye byområde. 
Vi skal ikke undlade at fortælle, at der er blevet lyttet til Vesterbro Lokaludvalg – og at vi er blevet inddraget af politikere, forvaltninger og grundejere. I de kommende år skal vi vise, at det gør en forskel, når byen skal udvikles. I øjeblikket planlægger vi i samarbejde med teknik- og miljøforvaltningen en række aktiviteter i forbindelse med en udvidede høringsperiode, som er blevet til bl.a. på forslag fra lokaludvalget. 

Udviklingen af Godsbaneterrænnet er derfor p.t. Lokaludvalgets væsentligste opgave, men dimensionerne er så store, at denne bydelsplan ville blive alt for omfattende, hvis vi skulle dykke yderligere ned i emnet her. Det tager vi fat på selvstændigt og inviterer københavnere fra nær og fjern til at deltage i aktiviteterne. 

Thomas Egholm,

Forperson for Vesterbro Lokaludvalg

 

Video Url