Københavns Kommunes logo

Valg til Vesterbro Lokaludvalg

Hvert 4. år er der valg til Lokaludvalget.
For at stille op til valg og for at registrere dig til at stemme, skal du repræsentere en forening på Vesterbro.
Video Url

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter på Vesterbro, har mulighed for at stille op og melde sig til at stemme til valget af Vesterbro Lokaludvalg. 

Når man er tilmeldt som kandidat, er man automatisk også stemmeberettiget. 

Sådan foregår valget 

Valget til Vesterbro Lokaludvalg afvikles digitalt. Alle kandidater til Vesterbro Lokaludvalg bliver præsenteret med tekst og foto på en hjemmeside forud for valget. 

Selve afstemning er åben i 2 uger, og  alle stemmeberettigede vil modtage et link til afstemningen umiddelbart op til.

Hvornår bliver resultatet offentliggjort

Når valghandlingen lukker skal vi i sekretariatet have et døgns tid til at tælle alle stemmer sammen, hvorefter vi offentliggør resultatet her på siden og på vores facebookside. Alle tilmeldte til valget vil få en personlig henvendelse, hvor vi redegør for resultatet.

Den nye samling af Vesterbro Lokaludvalg skal derefter godkendes af borgerepræsentationen. På det efterfølgende lokaludvalgsmøde vil det nye lokaludvalg blive endeligt konstitueret.

FAQ - Valg til Lokaludvalg.

Hvem indkalder til valget?

Lokaludvalgenes sekretariater indkalder til valg til Lokaludvalg. Sekretariaterne er ansat under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. De sørger for den praktiske tilrettelæggelse af valget og indkalder lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, råd og netværk til at deltage i valget på vegne af Københavns Kommune.

Hvordan finder sekretariaterne frem til de foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, der skal indbydes til valget?

Lokaludvalgssekretariatet bruger CVR-registeret, deres lokale viden og andre informationskanaler til at danne sig et overblik over foreninger, bestyrelser, råd mfl. der har aktiviteter i bydelen. Formålet er at nå ud til så mange af de lokale foreninger som muligt.

Foreninger, der ikke er CVR-registreret eller på anden måde kendt af lokaludvalgssekretariaterne, er meget velkomne til at henvende sig til sekretariaterne. Lokaludvalgssekretariaterne vil hjælpe med at afklare, om foreningerne lever op til gældende regler og retningslinjer for at opstille til valg til lokaludvalg og dermed kan deltage i valget.

Hvor mange lokaludvalgsmedlemmer skal der vælges?

Hvert lokaludvalg skal i valgperioden 2022-2026 bestå af 25 medlemmer. Antallet afhænger af antallet af politiske partier på tidspunktet for Borgerrepræsentationens konstituering (10 partier pr. d. 1. januar 2022).

De politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg. De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen.

De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

Hvad er processen for valg til lokaludvalg?

- D. 14. januar 2022 kl.12.00 er frist for tilmelding som kandidat.

- D. 24. januar 2022 bliver alle lokaludvalgskandidater offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside ”Om lokaludvalg” og på lokaludvalgenes hjemmesider.

- Fra d. 24.- 31. januar 2022 afholder lokaludvalgssekretariaterne præsentationsmøder, hvor de opstillede kandidater kan præsentere sig for hinanden, de stemmeberettigede foreninger og for andre lokale interessenter. Find mere info på dit lokaludvalgs hjemmeside.

- D. 7. februar 2022 kl.12.00 er der frist for tilmelding til at stemme (for kandidater der kun vil stemme og ikke stiller op).

- D. 14. februar kl.12.00 vil du modtage et link til den digitale afstemning.

- Fra d. 14. februar kl.12.00 til d. 28. februar 2022 kl.12.00 kan du afgive din stemme via link til afstemning.

Hvordan sammensættes lokaludvalget?

De 10 politiske partier i Borgerrepræsentationen udpeger hver ét medlem, samt en 1.- og 2.-suppleant til hvert lokaludvalg.

De resterende 15 pladser i lokaludvalget går til foreningerne i bydelen. De foreninger, der ikke får en medlemsplads i lokaludvalget, tilbydes en suppleantplads.

Hvad sker der efter valget?

Efter valget indstilles de valgte kandidater til godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation på et møde d. 24. marts 2022. I april 2022 indkaldes det nye lokaludvalg til at afholde sit konstituerende møde, hvor lokaludvalgets formand og næstformand vælges af lokaludvalgets medlemmer.

Hvordan tilmelder jeg mig som kandidat og/eller stemmeberettiget til valget?

Den forening, du skal repræsentere ved valget, har modtaget et link til et tilmeldingsskema. I skemaet skal du oplyse, om du vil stemme og stille op eller blot stemme til valget. Du skal også oplyse, hvilken forening du repræsenterer, dine kontaktoplysninger og en kort opstillingstekst.

Herefter skal du via e-mail indsende den påkrævede dokumentation til lokaludvalgssekretariatet. Vi ønsker en bred repræsentation af bydelens beboere, institutioner, erhverv og tilbud i lokaludvalgene. Derfor har vi lavet tre interesseområder, der dækker bredest muligt. Som kandidat til lokaludvalget, skal du vælge, hvilket område du vil repræsentere.

De tre interesseområder er:

a. børn, unge, idræt, kultur og fritid.

b. ældre, sundhed, social og integrationsområdet.

c. bolig, miljø og erhverv.

Da alle tre interessegrupper i udgangspunktet skal være repræsenteret i lokaludvalget, vil minimum én kandidat fra hver interessegruppe, hvis der er opstillede i alle tre grupper, få tildelt en medlemsplads i lokaludvalget – uanset om den ene kandidat har modtaget færre stemmer end kandidater fra de to andre interessegrupper. Det er muligt at skifte interessegruppe indtil tidspunktet for præsentationsmødet

Hvis du kun stemmer til valget, skal du ikke placere dig i en interessegruppe, men afgør selv, hvor du vil placere dine stemmer. Lokaludvalgene er omfattet af ligestillingsloven og valget skal i princippet indstille lige mange medlemmer af hvert køn.

Københavns Kommune opfordrer alle uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger og seksuel orientering til at stemme eller stille op til valg til lokaludvalg.

Skal jeg være medlem af foreningens bestyrelse for at kunne deltage i valget?

Du behøver ikke at være medlem af foreningens bestyrelse, men du skal være udpeget af foreningen til at repræsentere foreningen til valg til lokaludvalget.

Skal jeg være medlem af den forening jeg gerne vil repræsentere i valget?

ej, du behøver ikke være medlem af den forening, du stiller op for, men foreningen skal indvillige i, at du stiller op på deres vegne.

Hvad hvis jeg har andre holdninger end min forening til en sag?

Det er et grundlæggende demokratisk princip, at man ikke er bundet af andres meninger. Selvom du repræsenterer en forening i lokaludvalget, er du fri til at danne dig din selvstændige mening.

Hvad sker der, hvis jeg flytter, min forening opløses eller vil fratage mig pladsen i lokaludvalget?

Som foreningsmedlem af et lokaludvalg, er du personligt valgt. Det betyder, at du ikke har pligt til at fortsætte i lokaludvalget, hvis du flytter til en anden kommune eller bydel.

Omvendt er du heller ikke forpligtet til at træde ud af lokaludvalget, selvom du flytter. Hvis din forening ophører med at være aktiv i bydelen, kan du ikke blive siddende som medlem af lokaludvalget.

Da du er personligt valgt, kan din forening ikke fratage dig pladsen i lokaludvalget mod dit ønske, selv om de hellere vil have en anden repræsentant i lokaludvalget.

Hvor mange repræsentanter pr. forening kan deltage i valg til lokaludvalg?

Hver forening kan tilmelde én repræsentant. Repræsentanten kan stille op som kandidat til valget. Foreningen kan også vælge, at repræsentanten kun skal stemme til valget. Hver forening kan kun være repræsenteret med ét medlem eller én suppleant i lokaludvalget.

Hvis en forening har aktiviteter i flere bydele, kan foreningen godt stille op til flere lokaludvalg. Man kan dog kun opstille én kandidat til hvert lokaludvalg. En forening må gerne opstille den samme kandidat til flere lokaludvalg.

Hvad med de medlemmer, der udpeges af partierne? Kan de stemme?

Selvom du er politisk udpeget til at sidde i Lokaludvalget, kan du godt stemme til valget, hvis du udpeges af en anden forening til at stemme end det politiske parti, du er udpeget af (fx en boligforening). Men du kan ikke stille op som repræsentant for en forening, da du allerede er udpeget som politisk medlem af lokaludvalget.

Kan den samme person stemme på vegne af flere foreninger i samme bydel?

Ja, hvis to eller flere foreninger udpeger den samme person til at registrere foreningens stemme til valget, er det tilladt.

Hvilke krav er til foreninger, der gerne vil opstille en kandidat og/eller stemme?

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der har aktiviteter i bydelen, kan enten:

  1. opstille en kandidat til lokaludvalget og stemme til valget eller
  2. vælge blot at stemme.

Politiske partier, der ikke er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan stille op som foreninger, på lige vilkår med alle andre foreninger.

For at opstille en kandidat og/eller stemme til valget, er det et krav, at jeres forening:

  1. a. har eksisteret minimum et år ved tilmelding
  2. b. har minimum 15 medlemmer ved tilmelding. Dette skal forstås sådan, at foreninger og frivillige organisationer skal have min. 15 medlemmer. Brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og skal kunne dokumentere, at de samlet set repræsenterer flere end 15 brugere. Boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, skal have minimum 15 andele, lejemål eller ejere.
  3. c. er aktiv i bydelen.

Som dokumentation skal foreningen fremsende:

  1. a. Navn på stemmeafgiver/opstillede foreningsrepræsentant, e-mail, telefonnummer og fødselsdato.
  2. b. Foreningens navn.
  3. c. Navn, e-mail og telefonnummer på én kontaktperson, der kan bekræfte at stemmeafgiver eller den opstillede foreningsrepræsentant repræsenterer foreningen til valget.
  4. d. En kort beskrivelse af foreningen og den opstilledes baggrund for at stille op til valg, interesse i arbejdet i lokaludvalget og i bydelen.
  5. e. Dokumentation for foreningens 1 års eksistens og min. 15 medlemmer.

Dokumentationen kan tage mange forskellige former, f.eks. vedtægter med beskrivelse af foreningens formål, fotos, link til hjemmeside, mødereferater. Eller referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign.

Kontakt lokaludvalgssekretariatet, hvis du er i tvivl.

Hvilke krav er der til en kandidat til lokaludvalget?

a. Du skal repræsentere en forening (se ’krav til foreninger’).

b. Du skal være 18 år på tidspunktet for valget (d.14. februar 2022).

Hvem tjekker, om alle krav er opfyldt?

Dokumentationen registreres i lokaludvalgets sekretariat. Hvis foreningen eller kandidaten ikke lever op til kravene eller ikke indsender dokumentationen, er du ikke berettiget til at stille op eller stemme. Inden valget undersøger sekretariatet, om de tilmeldte foreninger, som ikke på forhånd er kendt og registreret af sekretariatet, er aktive i bydelen. Sekretariatet kan i den forbindelse kræve fremsendelse af dokumentation.

Hvad hvis jeg kun vil være suppleant til lokaludvalget?

Hvis du gerne vil være suppleant, men ikke ønsker at blive valgt som medlem i lokaludvalget, opfordrer vi til, at du, på vegne af en forening, lader dig opstille til valget, men i dit opstillingsgrundlag skriver, at du kun vil være suppleant.

Du kan også blive suppleant efter valget, ved at henvende dig til sekretariatet og blive opskrevet på én af suppleringslisterne for ét af de tre interesseområder.

Hvad er tilmeldingsfristen og hvornår skal der stemmes?

Tilmelding er mulig fra det tidspunkt, du modtager linket til tilmelding.

a. Fristen for at stille op som kandidat er d. 14. januar 2022 kl. 12.00

b. Fristen for tilmelding til kun at stemme er d. 7. februar 2022 kl.12.00

Man er først tilmeldt når sekretariatet har modtaget dokumentation for de 15 medlemmer og et års eksistens. Dvs. at dokumentationen skal være sendt til sekretariatet inden tilmeldingsfristen.

Hvordan stemmer jeg?

Der kan afgives stemmer i perioden fra d. 14. februar kl. 12.00 til d. 28. februar kl. 12.00.

Som stemmeberettiget og kandidat vil du d. 14. februar få tilsendt et link til den digitale afstemning, som foregår via et digitalt skema.

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til at stemme. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det kandidaten, der er stemmeberettiget. Hver stemmeberettigede har 9 stemmer.

Afstemningen vil på forhånd være sat op til det maksimale antal stemmer. Du kan vælge ikke at afgive en eller flere af dine stemmer.

Efter d. 28. februar kl. 12 kan sekretariaterne se, hvilke kandidater, der har fået flest stemmer. De 15 kandidater med flest stemmer indstilles til lokaludvalget.

Kan andre se, hvem jeg stemmer på?

Afstemningen er hemmelig, så man vil ikke kunne se, hvem der har stemt på hvem. Efter valget vil det være tilgængeligt, hvor mange stemmeberettigede der var og hvor mange stemmer den enkelte forenings kandidat har fået.