Lillepuljen

Lillepuljen støtter projekter, der søger om op til 15.000 kr.

Når du søger Lillepuljen, får du hurtigere svar, end når du søger Vesterbropuljen.

Du kan typisk forvente svar 2-3 uger efter ansøgningsfristen.

 

Ansøgningsfrister

15. oktober 2023 - Du får svar i slutningen af november 2023 
15. januar 2024 - Du får svar i slutningen af januar 2024
15. marts 2024 - Du får svar i starten af april 2024
15. maj 2024 - Du får svar i slutningen af maj 2024
15. august 2024 - Du får svar i slutningen af august 2024
15. oktober 2024 - Du får svar i slutningen af oktober 2024

Puljekriterier

Når du søger penge igennem Lillepuljen, er det vigtigt, at du forholder dig til vores puljekriterier og retningslinjer for uddeling af puljemidler. 

I foråret 2023 har vi opdateret vores puljekriterier, som er gældende fra efteråret 2023 og fremover. 

Kriterierne for er de samme uanset om du søger Vesterbropuljen eller Lillepuljen.

Kriterier for puljen

Vis alle

Formål

Vi vil gerne støtte op om lokale projekter, som kommer Vesterbro til gavn. Særligt projekter som falder ind under temaerne fra Vesterbros bydelsplan: ”Plads til alle”, ”Plads til fællesskaber” og ”Plads til det grønne”.

Du finder vores bydelsplan her

Krav

Følgende skal opfyldes for at der kan tildeles støtte:

 • Dit projekt skal foregå på Vesterbro og / eller kommer Vesterbros borgere til gavn
 • Dit projekt må ikke genere overskud, da al støtte tildeles som underskudsgaranti
 • Vesterbro Lokaludvalg skal krediteres i promovering af projektet (reklame, omtale, sociale medier m.fl.)

Lokaludvalget prioriterer

Vesterbro Lokaludvalg prioriterer projekter som:

 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde, gerne i de nye bydele: Carlsbergbyen, Havnen og Jernbanebyen.
 • skaber dialog, debat og/eller netværk imellem bydelens borgere, brugere og institutioner
 • har lokale samarbejdspartnere
 • skaber, fremmer eller understøtter biodiversitet og grøn bæredygtighed

Vesterbro Lokaludvalg ser gerne, at der er ansøgninger fra eller til følgende grupper:

 • skaber eller understøtter en øget trivsel blandt børn og unge på Vesterbro
 • er fra og til Vesterbros minoriserede grupper, herunder hjemløse, stofbrugere, sexarbejdere og øldrikkere
 • er til eller fra underrepræsenteret grupper, for eksempel unge, ældre, kvinder, kønsminoriteter, LGBTQIA+ personer, people of colour, folk som ikke er dansk talende, personer med få økonomiske midler og personer med fysisk eller mentalt handikap.

Lokaludvalget kan ikke yde støtte til

 • arrangementer hvor der ikke er offentlig adgang
 • studierejer og studieophold
 • varige driftsudgifter
 • større anlægsarbejder
 • lønudgifter i kommunale institutioner
 • arrangementer der allerede har fundet sted eller er påbegyndt før datoen for behandling af ansøgningen

Vesterbro bydelsplan

Når vi vurderer ansøgninger til Lillepuljen, lægger vi bl.a. vægt på, at du forholder dig til vores bydelsplan for Vesterbro.

Du finder Vesterbro bydelsplan her.

Hvor kan din aktivitet foregå

For at søge lokaludvalgets pulje, skal din aktivitet som udgangspunkt foregå inden for Vesterbro Lokaludvalgs område. Se kortet herunder.

Yderligere vejledning

Vi har desværre ikke midler nok til at give støtte til alle vores ansøgere. Derfor kan det være en god ide for dig at overveje:

 • Er lokaludvalget ene finasieringsyder til dit projekt, eller er der andre til at medfinansiere projektet?
 • Søger du om et meget stort beløb, kan det være svært for os at imødekomme din ansøgning.
 • Har du lokale samarbejdspartnere til dit projekt?
 • Gennemgå dit budget og overvej, hvad du gør, hvis du får afslag eller delvis støtte

 

Sådan søger du

Ønsker du at søge midler igennem Lillepuljen, gør du følgende:

 1. Læs vores puljekriterier for Lillepuljen
 2. Hent og udfyld ansøgningsskemaet med projektbeskrivelse og budget. Du finder en guide til at udfylde dit budget her
 3. Send din ansøgning til vores sekretariat.

Du finder vores ansøgningsskema og kontakt herunder. 

Send din ansøgning til sekretariatet

Har du spørgsmål til vores puljer eller hvordan du søger, så send en mail til sekretariatet.

Din ansøgning er modtaget, når du har fået en kvittering.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden beslutningstidspunktet.

Dette betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger bagefter det møde, hvor der træffes endelig beslutning om din ansøgning.

Vi du gerne vide præcis hvornår din ansøgningen behandles, så kontakt vores sekretariat.

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores puljer, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få.

Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud.

Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvilke udgifter kan dækkes af en eventuel støtte?

Vi støtter aktiviteter og projekter, der er bydelsrelevante og som foregår i bydelen.

Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet.

Udgifterne kan være alt fra forplejning, indkøb af materialer, leje af lokaler og i begrænset grad honorarer, Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til studierejser, varige driftsudgifter eller aflønning af kommunale medarbejdere. 

Kan jeg søge støtte til et projekt, der løber over flere år?

Ja, det kan du godt, men lokaludvalget kan kun støtte den del af projektet, som afvikles i det år, du søger.

Hvis projektet løber henover årsskiftet, er det derfor vigtigt at budgettet opdeles, så det viser, hvilke midler der bruges i fx 2019 og 2020 og dermed søges om i det pågældende år.

Det skyldes at Lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret og vi skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

Så meget må en ansøgning fylde

Det udfyldte ansøgningsskema må max fylde 5 sider. Det er ikke muligt at vedlægge bilag til ansøgningen.

Eventuelle bilag vil ikke blive taget i betragtning i behandling af ansøgningen.

Hvordan indsender jeg min ansøgning?

Ansøgningen sendes til vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk som vedhæftet fil, eller via den kontaktformular, du finder under kontakt på vores hjemmeside.

Har du ikke en e-mailadresse, kan du sende ansøgningen med posten eller aflevere den personligt.

Adresse:      Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg

                    Lyrskovgade 4, 4. sal

                    1758 København V.

Når jeg har indsendt en ansøgning, hvad sker der så?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, kontakter vi dig for at få uddybende informationer.

Derefter behandler vores puljeudvalg ansøgningen.

Hvis du har søgt Lillepuljen, vil du få svar 2-3 uger efter ansøgningsfristen.

Har du har søgt Vesterbropuljen, indstiller puljeudvalget ansøgningen til et senere lokaludvalgsmøde, hvor den endelige beslutning tages. Du vil normalt få svar ca. en måned efter søgningsfristen

I begge tilfælde er det sekretariatet, der sender dig puljeudvalgets og lokaludvalgets afgørelse på din ansøgning. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Behandlingstiden for din ansøgning, og dermed også hvor lang tid der går, inden du får svar, afhænger af, hvilken pulje du søger.

Herunder kan du se en oversigt over hvornår du får svar afhængigt af ansøgningsfristen

Svar på ansøgninger til Lillepuljen

Ansøgningsfrist 15. oktober 2023 - Du får svar i slutningen af november 2023 

Ansøgningsfrist 15. januar 2024 - Du får svar i slutningen af januar 2024

Ansøgningsfrist 15. marts 2024 - Du får svar i slutningen af marts 2024

Ansøgningsfrist 15. maj 2024 - Du får svar i slutningen af maj 2024

Ansøgningsfrist 15. august 2024 - Du får svar i slutningen af august 2024

Ansøgningsfrist 15. oktober 2024 - Du får svar i slutningen af oktober 2024

Juhuuu - jeg har modtaget støtte. Hvad sker der nu?

Har du modtaget et tilsagnsbrev med fuld eller delvis støtte, kan du gå i gang med dit projekt, som beskrevet i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på følgende:

Når du går i gang med at planlægge og annoncere for dit projekt, er det vigtigt, at du bruger vores logo i dit pr-materiale. Du finder vores logo i forskellige formater nederst på siden. 

I dit tilsagnsbrev står en dato for, hvornår du senest skal indsende din evaluering med regnskab. Har du brug for udsættelse, så kontakt os i sekretariatet.

Sker der ændringer i dit projekt eller budget, vil vi også gerne vide det i sekretariatet. Store ændringer kan have betydning for din støtte.

Har du brg for at få udbetalt lidt af din støtte på som forskud, så skriv til vores sekretariat. Det er muligt at få udbetalt op til 50 % af den bevilligede støtte som forskud på støtte. 

Held og lykke med dit arrangement :) 

Hvornår vil støtten blive udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt.

Vær opmærksom på, at alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet før støtten kan udbetales.

Der er mulighed for at få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab, hvis du ønsker det. Send en mail til sekretariatet, hvis udbetaling af forskud bliver relevant for dig.

Sådan behandler vi ansøgninger ift. persondataloven

Som ansøger skal du efter Persondataloven vide, at lokaludvalget vil behandle ansøgningen elektronisk og i den forbindelse også behandle personoplysninger om dig. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler, ved at henvende dig til lokaludvalgets sekretariat.

Samtykkeerklæring:

Når du ansøger om støtte hos lokaludvalget, skal du være opmærksom på følgende:

At Lokaludvalget efter persondataloven vil behandle ansøgningens indhold elektronisk.

At oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af lokaludvalget på et offentligt møde.

At oplysninger om ansøgningens formål, ansøgernavn, størrelse på det ansøgte beløb samt lokaludvalgets beslutning vil blive offentligt tilgængeligt som en del af mødematerialet.

Når du indsender ansøgningen, giver du dit samtykke til ovenstående.