Inddragelse af hård og blød data i bydelsplanen

Vores bydelsplan bygger på både hård og blød data, da det er vigtigt for os i Lokaludvalget, at tilstræbe at forstå ønsker og behov i bydelen ud fra både statistiske opgørelser og mere undersøgende og dialogskabende metoder.

Lokaludvalgets bydelsplan er udarbejdet på baggrund af data og statistik om bydelen, som Den Tværgående Analyseenhed i Københavns Kommune har udarbejdet, og på baggrund af inddragelse og dialog med vesterbroere i byrummet, på dialogmøder, på fagudvalgsmøder og igennem fysiske og digitale undersøgelser, henvendelser og debatter. Desuden har Lokaludvalget gennem årerne opbygget relationer og netværk i bydelen, og dermed høstet indsigter, som også danner grundlag for lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen.

 

Vi ser positivt på den voksende interesse der i øjeblikket er i Københavns Kommune om repræsentative inddragelsesmetoder. Det vil vi gerne blive dygtigere til. Men det er ligeså vigtigt, synes vi, at vi fortsat arbejder med andre typer af borgerinddragelse - eksempelvis ved at inddrage de mennesker, som er direkte  berørt af en konkret afgrænset problemstilling. Kort sagt, vil vi fortsat arbejde med at finpudse vores inddragelsesmetoder, og vi vil være omhyggelige med at vælge inddragelsesmetoder, som egner sig til den konkrete sag. 

Bydelsplanen er et dynamisk arbejdsredskab for lokaludvalget, og lokaludvalget planlægger at lave inddragelse af borgere og lokale aktører i takt med at indsatserne foldes ud.

Vi håber at borgere, brugere og aktører på Vesterbro, som løbende har involveret sig i Lokaludvalgets undersøgelser og arbejde, ser sig mødt i Lokaludvalgets bydelsplan. 

Nedenfor har vi samlet vigtige datakilder, der ligger til grund for bydelsplanen og for Lokaludvalgets arbejde i øvrigt.

Data der ligger til grund for Lokaludvalgets arbejde

Vis alle

Borgerpanelundersøgelse

Som startskuddet til arbejdet med bydelsplanen udsendte Vesterbro Lokaludvalg en generel digital spørgeskemaundersøgelse til Lokaludvalgets borgerpanel for at blive klogere på hvilke temaer og problemstillinger, der er vigtige for vesterbroere. Borgerpanelundersøgelsen blev udsendt i perioden 25. maj til 6. juni 2022. Borgerpanelet har 2.683 medlemmer. I alt har 1.063 deltaget i undersøgelsen. Du kan læse mere ved at følge linket: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/nyheder/det-mener-vores-borgerpanel-om-vesterbroTop 5 over emner, som borgerpanelet ønsker at lokaludvalget arbejder med i bydelsplanen: 

 1. En grønnere bydel
 2. Flere parkeringspladser / bedre forhold for bilister
 3. Mindre biltrafik / bilerne ud af byen
 4. Trafiksikkerhed / bedre forhold for cyklister
 5. Bedre renhold

Samtlige fem emner ligger i Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalgs portefølje. Ønsket om en grønnere bydel, er tænkt ind i bydelsplanen under overskriften "Grønne områder på Vesterbro", og ønskerne om flere parkeringspladser / bedre forhold for bilister, mindre biltrafik / bilerne ud af byen og trafiksikkerhed / bedre forhold for cyklister er tænkt ind i bydelsplanen under temaet "Bæredygtig Trafik på Vesterbro".

Ønsket om bedre renhold har ikke som sådan fundet vej til Lokaludvalgets bydelsplan, men er et løbende OBS punkt i Lokaludvalgets arbejde. Blandt andet i forbindelse med afviklingen af Distortion.

UNG PÅ VESTERBRO - Fritidsliv for unge 6.-9. klasse på Vesterbro

Rapporten UNG PÅ VESTERBRO - Fritidsliv for unge 6.-9. klasse på Vesterbro er udarbejdet af CUR - Center for Ungdomsstudier For Vesterbro Lokaludvalg, oktober 2019. Du kan læse rapporten ved at følge linket: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/indsatser/ung-paa-vesterbro

Data fra denne undersøgelse er brugt i forbindelse med arbejdet i vores udvalg Kultur, Fritid, Børn & Ungeudvalg (KFBU).

Steds- og Tryghedsundersøgelse af Den Brune Kødby

Steds- og tryghedsundersøgelse af Den brune kødby, udarbejdet af Coexist 2022 med medfinansiering fra Vesterbro Lokaludvalg. Du kan læse undersøgelsen ved at følge linket her: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/sites/default/files/2023-01/denbrunekoedby.Coexist-komprimeret.pdf

Data fra denne undersøgelse er hovedsageligt brugt i forbindelse med arbejdet i vores udvalg Social- og Beskæftigelsesudvalg (SOBE).

Otto Busses Vej netværket

Der kommer også værdifulde indsigter og viden fra Otto Busses Vej netværket, som har taget fat i forskellige fokusområder i forbindelse med den forestående byplanlægning, herunder:

 • Grønne områder, klima og bæredygtighed
 • Eksperimenterende boligerne/bofællesskaberne
 • Infrastruktur og trafikale forbindelser, der samtidig er klimavenlige
 • Bevaringsværdige kulturmiljøer der samtidig giver plads til nye initiativer og kunstnerisk udfoldelse
 • Sociale rummelighed
 • Lokalt handels- og erhvervsliv i området
 • Kapacitet og de bedste rammer for institutioner, skole og uddannelser
 • Idræt og bevægelse på flere niveauer og nye muligheder for fysisk aktivitet til Vesterbros borgere og foreningsliv

Kunne du tænke dig at deltage i netværkets arbejde, så tag fat i Jørgen på jspp0909@gmail.com. 

Du kan læse mere om netværkets arbejde ved at følge dette link:  https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/indsatser/godsbaneterraenet

Samarbejdsforum for Den Åbne Stofscene på Vesterbro

Der kommer også værdifulde indsigter og viden fra Samarbejdsforum for Den Åbne Stofscene på Vesterbro. 

For at styrke samarbejdet mellem H17 og dets naboer bakkes H17 op af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra politi, kommunen, Gadejuristen, Brugernes Akademi og andre aktører fra Kødbyen og omegn. Her diskuteres aktuelle udfordringer omkring stofscenen og fixerummene.

Da Mændenes Hjem overtog stedet valgte man at udvide følgegruppen for H17, så gruppens virkeområde nu dækker hele indre Vesterbro (´den åbne stofscene´), og nu inviteres også privatpersoner som naboer og lokale interessenter til at være med. Det gør vi for at vi i fællesskab kan forbedre trygheden for alle.

Samarbejdsforummet er et vigtigt organ for dialog på tværs af de forskellige aktører, hvor både store og små problemstillinger bliver drøftet, ofte med konkrete løsninger på udfordringerne. Der afholdes valg til samarbejdsforummet hver 2. år.

Du kan læse mere om arbejdet i Samarbejdsforum for Den Åbne Stofscene på Vesterbro ved at følge linket: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/indsatser/samarbejdsforum-for-h17-og-den-aabne-stofscene-paa-indre-vesterbro

 

Datapakker om Vesterbro

Københavns Kommunes tværgående analyseenhed har udarbejdet en datapakke til Vesterbro Lokaludvalg, som bygger på data fra Københavns Kommunes Statistikbank, som kan besøges ved at gå ind på linket her: Statistikbanken | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk).  Analyseenheden har også udarbejdet en interessant redegørelse om boliger på Vesterbro.

Datapakken findes via dette link: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/sites/default/files/2023-03/Datapakker%20til%20lokaludvalg_Vesterbro.pdf

Boligredegørelsen findes via dette linke: https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/sites/default/files/2023-03/Boligredeg%C3%B8relsen%202022.pdf