Ny rapport med forslag og perspektiver til håndværk og kreative virksomheder i Jernbanebyen

I november var vi værter for et ambitiøst dialogmøde om håndværk og kreative virksomheder som bærende element i Jernbanebyens identitet. Nu er vores opsamlende rapport klar.

Når Godsbaneterrænet byudvikles, er det vigtigt for os, at Vesterbros nye bydel bliver en leve-venlig bydel med rum til diversitet, grønne områder, fritidsliv og at områdets egenart og kulturarv bevares.

For at lykkes med vores ambitioner har vi valgt at sætte fokus på nogle af de områder, som vi mener kan være med til at trække byudviklingen af området i den rigtige retning.

Sidste skud på stammen i vores arbejde var et ambitiøst dialogmøde om håndværk og kreative virksomheder som bærende element i Jernbanebyens identitet afholdt i november. Ved mødet var et bredt felt af involverede og relevante parter med for at snakke om potentialet i vores oplæg.

Det anbefales, at der i forbindelse med planlægning af nye funktionsblandede områder undersøges, om det er muligt at indpasse lokaler til håndværkserhverv m.v. Endvidere anbe­fales det at undersøge potentialerne i at udvide eksisterende lokalplaners anvendelsesbestemmelser for stueetager til nog­le steder også at omfatte mindre værksteder, håndværks- og fremstillingsvirksomheder, der ikke medfører miljøgener.
Anbefaling fra analyse om håndværkserhverv
Deltager ved mødet

Det siger rapporten

Ved at have både grundejere, kommune, lokale aktører og organisationer og virksomheder med indsigt i håndværk og kreative virksomheder tilstede, var der grobund for og konstruktiv dialog og gode diskussioner.

Mødet og i rapporten har vi struktureret efter forskellige temaer, der alle kan have betydning for hvordan området kan udvikles med respekt for dets historie, og at kulturarven bliver identi­tetsmarkøren i byudviklingen, ikke som en muse­umskulisse men i form af en relevant pulserende Værkstedsby.

Følgende temaer blev diskuteret på mødet:  

  • ORGANISERING af værkstedsfællesskaber og brugbare driftsmodeller.
  • BYENS UDVIKLING Hvordan kan store og små aktører gå sammen og sikre rammerne for udvik­lingen af en værkstedsby?
  • INFRASTRUKTUREN Miljøhensyn, nabokonflik­ter, transport og parkering – hvordan kan værk­stederne indpasses i bystrukturen, og hvordan håndterer vi disse udfordringer bl.a. i lokalpla­nen?
  • ØKONOMIEN Hvilke økonomiske modeller kan tages i brug? Hvordan kan huslejen kan holdes nede?
  • RUM OG PLADS Samlokalisering og værksteds­fælleskaber? Kan der skabes både store og små fleksible lejemål i stueetagerne med højt til loftet?
  • BYLIV – BYMILJØ Hvad er bylivs-potentialet? Værkstederne som en del af den bydelsmæssige sammenhæng i forhold til beboere, byrum, åbne beboerværksteder, foreningsliv, skole m.v.

Inden for hvert områder kom en arbejdsgruppe frem til konkrete løsningsforslag til det italesatte dilemma.  

Tak til alle, der deltog i mødet og de mange gode input!

Læs den fulde rapport fra mødet og alle gruppernes anbefalinger her:

Vores arbejde med Godsbaneterrænet her